ส่ง Link Web-Portfolio

46_36  ให้นักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่ง Link  Website portfolio ของตนเอง

ส่ง Link website e-commerce ปวส.2 คอมฯ

a5ส่ง Link เว็บไซต์  e-commerce   ที่ได้ upload ขึ้น Web Server เรียบร้อยแล้ว

ส่ง Link Website ปวช. 3/2 คอมฯ

23 ให้นักศึกษา ส่ง Link  website  ที่ได้ทำการ Upload ขึ้นเว็บเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว

ส่ง Link เว็บไซต์ ปวส.1 คอมฯ

22_44  ให้นักศึกษาส่ง Link เว็บไซต์

ผลงานนักศึกษา ปวส.1 คอมฯ

a5ผลงานนักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การสร้าง Animation ด้วยโปรแกรม Flash

ผลงานนักศึกษาปวช.2 ด้วยโปรแกรม Flash

46_36ผลงานนักศึกษาปวช. 2/1 และ ปวช.2/2  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สร้าง Animation ด้วยโปรแกรม Flash

ส่ง Link URL การสร้างเว็บเพจด้วย ภาษา PHP

04  ส่งงาน ปวส. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ให้ Copy  URL  website ของนักศึกษา

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.