ส่งงาน สร้างเว็บไซต์ ปวส.2 เลขา

Samsung%20Galaxy%20Tab%207_7_mjewhtie8457ให้นักศึกษาทำการ Copy Link URL  เว็บไซต์ของนักศึกษา

e-commerce

http://issuu.com/meawsukee/docs/ecommerce?e=3844931/8021551

 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการสอนของครูพีรญา

9_01ให้นักศึกษา คลิก Link  ด้านล่าง เพื่อตอบแบบสอบถามค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/1g8Ma41BZv8Ym59LoRr48xoH9dAo0y-RTVVmQLUwzMY8/viewform

งานมอบหมาย ปวส.2 คอมฯ

05

ข้อ.1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม  PHP   เมื่อกำหนดให้  (a, b, c  และ  d  คือตัวแปร)

สูตร สมการทางคณิตศาสตร์            6-4-2013 8-03-49 PM

ปล.  กำหนดค่าคงที่ให้กับตัวแปรตามสะดวก

 

 

ปวส.2 คอมฯ หลักการออกแบบเว็บเพจ

23งานมอบหมาย

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น  3  กลุ่ม

2. ให้แต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
     2.1 Internet Explorer
     2.2 Google Chrome
     2.3  Mozilla Firefox

3. ให้นักศึกษาทำการศึกษาค้นคว้า และอธิบายถึงวิธีการใช้งานโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ แต่ละตัว
     3.1 ส่วนประกอบของหน้าจอ
     3.2 วิธีการเรียกดูเว็บเพจที่ต้องการ
     3.3 วิธีเลือกภาษา
     3.4 วิธีการเลือกขนาดตัวอักษร
     3.5 การเปลี่ยนฟอนต์มาตรฐาน
     3.6 การเปลี่ยนหน้าเร่ิมต้น (Home page หรือ Start Page)
     3.7 จัดการไฟล์ที่สร้างชั่วคราว (Temporary Internet files)
    3.8 การกำหนดรูปแบบการพิมพ์เว็บเพจ (Page setup)
    3.9 การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ และการพิมพ์เว็บเพจ
     3.10 เก็บชื่อที่ชื่นชอบไว้ใน Favorite
     3.11 การจัดการกับ Favorite  ( เพิ่มโฟลเดอร์ใหม่, ย้ายโฟลเดอร์, ลบโฟลเดอร์)
     3.12 การใช้งาน History
     3.13  ลบร่องลอย ใน History  และไฟล์ชั่วคราว

4. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ทำรูปเล่มรายงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

งานมอบหมายวันที่ 7 ก.พ. 56 ปวช.2/1 และ 2/2 คอมฯ

9_03ให้นักศึกษาสร้างฟอร์มที่เกี่ยวกับการกรอกใบสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์  โดยทำการออกแบบฟอร์มเอง  แต่ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ และทำการปรับแต่ง จัดกลุ่มให้เรียบร้อย

1.1 มีโลโก้ภาพประกอบของบริษัทของตนเอง

1.2 ใส่ฟิลด์สำหรับกรอกข้อความ

1.3 สร้างลิสต์รายการ

1.4 สร้างเช็คบ็อกซ์

1.5 สร้างฟอร์มแบบ Radio Button

1.6 สร้างกรอบสำหรับเลือกไฟล์เพิ่มเติมได้

1.7 สร้างปุ่มกดให้กับแบบฟอร์ม

ให้นักเรียน  save งานชื่อว่า  application_form_ห้อง_เลขที่   แล้วส่งเมล์มาที่

meaw0911@hotmail.com  หรือ  meawpeeraya@gmail.com

ปล. ให้ส่งท้ายคาบเรียน หากส่งช้า ติด ช.ช้าง

งานมอบหมาย ปวช.1 วันที่ 4/02/56

23จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. โปรแแกรม PowerPoint สนับสนุนไฟล์ภาพยนต์นามสกุล ใดบ้าง

2. นักศึกษาจะทราบได้อย่างไรว่าสไลด์แผ่นใดได้มีการแทรกเสียงไว้แล้ว

3. นักศึกษาสามารถแทรกเสียง และภาพยนตร์มาใช้ในสไลด์ได้อย่างไ จงอธิบายขั้นตอน

3.1  การแทรกเสียง

3.2  การแทรกภาพยนต์

4. โปรแกรม PowerPoint สนับสนุนไฟล์เสียงนามสกุลใดบ้าง

5. ขัั้นตอนการสั่งให้ไฟล์เสียงเล่นวนรอบ มีขั้นตอนทำอย่างไร

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.