ผลงานการพัฒนาเว็บไซต์ e-commerce

46_36     รวบรวมเว็บไซต์ในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-commerce)   นักศึกษา ปวส. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คลิกที่ลิงค์  URL เพื่อชมเว็บไซต์

ตัวอย่างรูปเล่ม วิชาการใช้โปรแกรมมัลติเดีย

ผลงานมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ Flash ปวช.2 คอมฯ

9_01  ให้นักศึกษาทำการ คัดลอก  URL   Youtube  ผลงานนักศึกษา มาวางที่ช่องความคิดเห็น  แจ้งชื่อกลุ่ม  ชื่อสมาชิก  ชั้น และเลขที่

e-commerce

http://issuu.com/meawsukee/docs/ecommerce?e=3844931/8021551

 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการสอนของครูพีรญา

9_01ให้นักศึกษา คลิก Link  ด้านล่าง เพื่อตอบแบบสอบถามค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/1g8Ma41BZv8Ym59LoRr48xoH9dAo0y-RTVVmQLUwzMY8/viewform

งานมอบหมาย ปวส.2 คอมฯ

05

ข้อ.1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม  PHP   เมื่อกำหนดให้  (a, b, c  และ  d  คือตัวแปร)

สูตร สมการทางคณิตศาสตร์            6-4-2013 8-03-49 PM

ปล.  กำหนดค่าคงที่ให้กับตัวแปรตามสะดวก

 

 

ปวส.2 คอมฯ หลักการออกแบบเว็บเพจ

23งานมอบหมาย

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น  3  กลุ่ม

2. ให้แต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
     2.1 Internet Explorer
     2.2 Google Chrome
     2.3  Mozilla Firefox

3. ให้นักศึกษาทำการศึกษาค้นคว้า และอธิบายถึงวิธีการใช้งานโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ แต่ละตัว
     3.1 ส่วนประกอบของหน้าจอ
     3.2 วิธีการเรียกดูเว็บเพจที่ต้องการ
     3.3 วิธีเลือกภาษา
     3.4 วิธีการเลือกขนาดตัวอักษร
     3.5 การเปลี่ยนฟอนต์มาตรฐาน
     3.6 การเปลี่ยนหน้าเร่ิมต้น (Home page หรือ Start Page)
     3.7 จัดการไฟล์ที่สร้างชั่วคราว (Temporary Internet files)
    3.8 การกำหนดรูปแบบการพิมพ์เว็บเพจ (Page setup)
    3.9 การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ และการพิมพ์เว็บเพจ
     3.10 เก็บชื่อที่ชื่นชอบไว้ใน Favorite
     3.11 การจัดการกับ Favorite  ( เพิ่มโฟลเดอร์ใหม่, ย้ายโฟลเดอร์, ลบโฟลเดอร์)
     3.12 การใช้งาน History
     3.13  ลบร่องลอย ใน History  และไฟล์ชั่วคราว

4. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ทำรูปเล่มรายงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.