ตัวอย่างรูปเล่ม วิชาการใช้โปรแกรมมัลติเดีย

ส่งงาน มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ปวช.2 คอมฯ

9_01  ให้นักศึกษาทำการ คัดลอก  URL   Youtube  ผลงานนักศึกษา มาวางที่ช่องความคิดเห็น  แจ้งชื่อกลุ่ม  ชื่อสมาชิก  ชั้น และเลขที่

ส่งงาน Portfolio สร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ปวส.1 คอมฯ

16   ให้นักศึกษา ปวส.1 คอมฯ ทำการส่ง  URL  เว็บไซต์ของนักศึกษา   และเขียนชื่อ  ชั้น เลขที่ ในช่องความเห็น

ส่งงาน สร้างเว็บไซต์ ปวส.2 เลขา

Samsung%20Galaxy%20Tab%207_7_mjewhtie8457ให้นักศึกษาทำการ Copy Link URL  เว็บไซต์ของนักศึกษา

e-commerce

http://issuu.com/meawsukee/docs/ecommerce?e=3844931/8021551

 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการสอนของครูพีรญา

9_01ให้นักศึกษา คลิก Link  ด้านล่าง เพื่อตอบแบบสอบถามค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/1g8Ma41BZv8Ym59LoRr48xoH9dAo0y-RTVVmQLUwzMY8/viewform

งานมอบหมาย ปวส.2 คอมฯ

05

ข้อ.1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม  PHP   เมื่อกำหนดให้  (a, b, c  และ  d  คือตัวแปร)

สูตร สมการทางคณิตศาสตร์            6-4-2013 8-03-49 PM

ปล.  กำหนดค่าคงที่ให้กับตัวแปรตามสะดวก

 

 

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.