กิจกรรมใบงานที่ 1

 ให้นักเรียน download  เอกสารใบงานที่ 1  แล้วตอบคำถามลงในช่องแสดงความคิดเห็น โดยตอบเป็นข้อๆ  เขียนชื่อนามสกุล เลขที่ ชั้นของนักเรียนให้เรียบร้อย

194 Responses

 1. 1. คุณสมบัติของโปรแกรม excel มีอะไรบ้าง
  ตอบ 1. สร้างและแสดงรายงานให้สวยงามน่าอ่าน
  2. ด้านการคำนวน
  3. สร้างแผนภูมิ
  4. มีระบบขอความข่วยเหลือ (help)
  5. การค้นหาและแทนที่ข้อมูล
  6. การจัดเรียงลำดับข้อมูล
  7. การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล

  2. แท็บคำสั่งตามบริบท คืออะไร
  ตอบ เป็นแท็บคำสั่งที่กำลังทำอยู่

  3. แถบเครื่องมือขนาดเล็กมีลักษณะอย่างไร
  ตอบ เป็นแบบโปร่งใสอยู่เหนือข้อความที่เราเลือก เมื่อเลื่อนเม้าส์ไปที่แถบเครื่องมือ จะแสดงให้เห็นชัดขึ้น

  4.การออกจากโปรแกรมมีกี่วิธี อะไรบ้าง
  ตอบ มี 3 วิธี คือ 1. Double Click ปุ่ม office
  2. Click ปุ่มกากบาท ที่ปุ่มบนขวาของหน้าต่างโปรแกรม
  3. เลือกปุ่ม office —> ออกจาก excel

 2. 1. คุณสมบัติของโปรแกรม excel มีอะไรบ้าง
  ตอบ 1. สร้างและแสดงรายงานให้สวยงามน่าอ่าน
  2. ด้านการคำนวน
  3. สร้างแผนภูมิ
  4. มีระบบขอความช่วยเหลือ (heip)
  5. การค้นหาและแทนที่ข้อมูล
  6. การจัดเรียงลำดับข้อมูล
  7. การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล

  2. แท็บคำสั่งตามบริบทคืออะไร
  ตอบ แท็บคำสั่งที่กำลังทำอยู่

  3. แถบเครื่องมือขนาดเล็กมีลักษณะอย่างไร
  ตอบ เป็นแบบโปร่งใสอยู่เหนือข้อความที่เราเลือก เมื่อเลื่อนเม้าส์ไปที่แถบเครื่องมือ จะแสดงให้เห็นชัดขึ้น

  4. การออกจากโปรแกรมมีอะไรบ้าง
  ตอบ มี 3 วิธี คือ 1. ดับเบิ้ลคลิ้กที่ปุ่ม office
  2. คลิ้กปุ่มกากบาทที่ปุ่มบนขวาของหน้าต่างโปรแกรม
  3. เลือกปุ่ม office —> ออกจาก excel

 3. 1. คุณสมบัติของโปรแกรม excel มีอะไรบ้าง
  ตอบ 1. สร้างและแสดงรายงานให้สวยงาม
  2. ด้านการคำนวณ
  3. สร้างแผนภูมิ
  4. มีระบบของความช่วยเหลือ(Help)
  5. การค้นหาและแทนที่ข้อมูล
  6. การจัดเรียงลำดับข้อมูล
  7. การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล
  2. แท็บคำสั่งตามบริบท คืออะไร
  ตอบ เป็นแถบคำสั่งที่กำลังทำอยู่
  3. แถบเครื่องมือขนาดเล็กมีลักษณะอย่างไร
  ตอบ เป็นแถบโปร่งใสอยู่เหนือข้อความที่เราเลือก เมื่อเลื่อนเม้าไปที่แถบเครื่องมือจะแสดงให้เห็นชัดขึน
  4. การออกจากโปรแกรมมีกี่วิธี อะไรบ้าง
  ตอบ มี 3วิธี คือ 1. Double click ปุ่ม office
  2. click ที่มุมบนขวาหน้าต่างโปรแกรม
  3. เลือกปุ่ม office ออกจาก Excel

 4. 1.คุณสมบัติของโปรแกรม excel มีอะไรบ้าง
  ตอบ 1.สร้างและแสดงรายงานให้สวยงามน่าอ่าน
  2.ด้านการคำนวณ
  3.สร้างแผนภูมิ
  4.มีระบบขอความช่วยเหลือ(Help)
  5.การค้นหาและแทนที่ข้อมูล
  6.การจัดเรียงลำดับข้อมูล
  7.การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล
  2.แท็บคำสั่งการบริบทคืออะไร
  ตอบ เป็นแท็บคำสั่งที่กำลังทำอยู่
  3.แถบเครืองมือขณะเล็กลักษณะอย่างไร
  ตอบ เป็นแบบโปร่งใสอยู่เหนือข้อความที่เราเลือก
  การออกจากโปรแกรมมีกี่วิธี
  ตอบ 3วิธี คือ 1.Double Click ปุ่ม Office
  2.Click ที่มุมบนขวามือหน้าต่างโปรแกรม
  3.เลือกปุ่มOffice ออกจาก Excel

 5. 1 คุณสมบัติอขงโปรแกรม excel มีอะไร้บาง
  ตอบ 1สร้างและแสดงลายงานให้สวยงามน่าอ่าน
  2ด้านการคำนวน
  3สร้างแผนภูมิ
  4มีระบบขอความช่วยเหลือ (help)
  5การค้นหาและแทนที่ข้อมูล
  6การจัดเรียงลำดับข้อมูล
  7จักการกับข้อมูลและฐานข้อมูล

  2 แท็บคำสั่งตามบริบท คือ อะไร
  ตอบ เป็นคำสั่งที่กำลังทำอยู่

  3 แถบเครื่องมือขนาดเล็กมีลักษณะอย่างไร
  ตอบ เป็นแบบโปร่งใสอยู่เหนือข้อความที่เลื่อน
  ไปที่แท็บเครื่องมือจะแสดงให้ชัดขึ้น

  4การออกจากโปรแกรมมีกี่วิธี อะไร บ้าง
  ตอบ 1Doubieclick ที่ office
  2click กากะบาด ที่มุมขาว มือของโปรแกรม
  3 เลือก office ออกจาก excel

 6. 1)คุณสมบัติของโปรแกรม excel มีอะไรบ้าง
  ตอบ 1 สร้างและแสดงรายงานให้สวยงามน่าอ่าน 2 การคำนวนต่างๆ 3 สร้างแผนภูมิในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้เปรียบเทียบ 4 มีระบบข้อความช่วยเหลือ(Help) 5 การค้นหาและแทนที่ข้อมูล 6 การจัดเรียงลำดับข้อมูล 7 การจัดการข้อมูลและฐานของมูล
  2)แท็บคำสั่งตามบริบท คืออะไร
  ตอบ เป็นแท็บคำสั่งที่กำลังทำอยู่
  3)แถบเครื่องมือขนาดเล็กมีลักษณะอย่างไร
  ตอบ เป็นแท็บโปร่งใส่อยู่ในข้อความเมือเลือนเมาส์ไปเครื่องมือจะแสดงชัดขึ้น
  4)การออกจากโปรแกรมมีกี่วิธี อะไรบ้าง
  ตอบ มี 3 วิธี คือ 1 ดับเบิลคลิ๊กที่ปุ่มoffice 2 คลิ๊ก x ที่มุมบนขว้าของหน้าต่างโปรแกรม 3 เลือกปุ่ม office –>ออกจาก Excel

 7. 1.คุณสมบัติของโปรแกรม excei มีอะบ้าง
  ตอบ 1สร้างและแสดงรายให้สวยงายน่าอ่าน
  2การคำนวณ
  3สร้างแผนภูมิ
  4มีระบบข้อความช่วยเหลือ ( help)
  5การค้นหาและแทนที่ของมูล
  6การจัดเรียงลำดับข้อมูล
  7การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล
  2 แท๊บคำสั่งตามบริบท คืออะไร
  ตอบ เป็นแท๊บคำสั่งที่กำลังทำอยู่
  3.แถบเครื่องมือขนาดเล็กมีลักษณะอย่างไร
  ตอบ เป็นแบบโปร่งใส่อยู่เหนือข้อความที่เราเลือกเมื่อเลื่อนไปที่แถบเครืองมือจะแสดงให้เห็นชัดขึ้น
  4.การออกดจากโปรแกรมมีกี่วิธีอะไรบ้าง
  ตอบ มี3วิธี 1 Click ปุ่ม office
  2 คลิก x มุมขวาของโปรแกรม
  3 เลือก ปุ่ม office – ออกจาก Excel

 8. 1.คุณสมบัติของโปรเเกรมexcel มีอะไรบ้าง
  ตอบ 1)สร้างเเละเเสดงความสวยงามหน้าอ่าน
  2)การคำนวณ
  3)สร้างเเผนภูมิ
  4)มีระบบข้อความช้วยเหลือ(Help)
  5)การค้นหาเเละเเทนที่ข้อมูล
  6)การจัดเรียงรำดับข้อมูล
  7)การจัดการข้อมูลเเละฐานข้อมูล

  2.เเท็บคำสั่งตามบริบท คืออะไร
  ตอบ เป็นเเท็บคำสั่งที่กำลังทำอยู่

  3.เเถบเครื่องมือขนาดเล็กมีลักษณะอย่างไร
  ตอบ เป็นเเบบโปร่งใสอยู่เนือข้อความที่เราเลือกเมื่อเลื่อนเมาส์ไปที่เเท็บเครื่องมือจะเเสดงให้เห็นชัดขึ้น

  4.การออกเเบบจากโปรเเกรมมีกี่วิธี อะไรบ้าง
  ตอบ การออกโปนเเกรมมี 3 วิธี
  1)ดับเบิ้ลคลิก ที่ปุ่มoffice
  2)คลิก x ที่มุมบนขวาของหน้าต่างโรเเกรม
  3)เลือกปุ่ม office – ->ออกจาก excel

 9. 1.คุณสมบัติของโปรแกรม excel มีอะไรบ้าง
  ตอบ 1.สร้างและแสดงรายงานให้สวยงามหน้าอ่าน
  2.ด้านการคำนวน
  3.สร้างแผลภูมิ
  4.มีระบบความช่วยเหลือ (help)
  5.การคันหาและแทนที่ข้อมูล
  6.การจัดเรียงลัมดับข้อมูล
  7.การจัดเรียงข้อมูลและฐานข้อมูล

  2.แท็บคำสั่งตามบริบท คืออะไร
  ตอบ เป็นแท็บคำสั่งที่กำลังทำอยู่

  3.แถบเครื่องมือมีลักษณะอย่างไง
  ตอบ เป็นแบบโปร่งใสอยู่เหนือข้อความที่เราเลือนไปที่แถบเครืองมือจะแสดง ให้เห็นชัดขึ้น

  4.การออกจากโปรแกรมมีกี่วิธี อะไรบ้าง
  ตอบ มี3วิธี 1.double clickปุ่มoffice
  2.คริก x ที่ปุ่มบนขวาของหน้าต่างโปรแกรม
  3.เลือกปุ่ม office – ออกจาก excel

 10. คุณสมบัติของโปรเเกรมexcelมีอะไรบ่าง
  ตอบ1สรางเเละเเสดงลายงานไห้สวยงามหน้าอ่าน
  2ด้านการคำนวน
  3สร่างเเผนภูม
  4มีระบบข้อความช่วยเหรือต(help)
  5การค้นหาเเละเเทนข้อมูล
  6การจัดเลียงลำดับข่อมูล
  7จัดการกับข้อมูลเเละทานข่อมูล
  2แท็บคำสั่งตามบริบท คืออะไร
  ตอบเป็นคำสั่งที่กําลังทำอยู่
  3เเถบเครืองมือขนาดเล็ก
  ตอบเป็นเเบบโป่รงไสอยู่เหนือข่อความที่เลือกไปที่เท็บเครืองมือจะเเสงไห้ชัดขึ้น
  4การออกจากโปรเเกรมมีกี่วิธี
  ตอบ1Doudieclickที่cffice
  2cffick กากบาทที่ขวามือของโปรเเกลม
  3เลือกofficeออกจากexcel

 11. 1. คุณสมบัติของโปรเเกรม excel มีอะไรบ้าง
  ตอบ 1.สร้างเเละเเสดงรยงานให้สวยงามหน้าอ่าน
  2.ด้านการคำนวน
  3.สร้างเเผนภูมิ
  4.มีระบบข้อควมช่วยเหลือ (help)
  5.การค้นหาและเเทนที่ข้อมูล
  6.การจัดเรียงลำดับข้อมูล
  7.การจัดการเเละฐานข้อมูล
  2.แท็บคำสั่งตามบริบท คืออะไร
  ตอบ เป็นเเท็บคำสั่งที่กำลังทำอยู่
  3.เเถบเครื่องมือขนาดเล็กมีลักษณะอย่างไร
  ตอบ เป็นเเบบโปรงใสอยู่เหนือข้อความที่เราเลื่อนไปที่เเถบเครื่องมือจะเเสดง
  ให้เห็นชัดขึ้น
  4.การออกจากโปรเเกรมมีกี่วิที
  ตอบ 1.double click ปุ่ม office
  2.click x ที่มุมบนขวาของหน้าต่างโปรเเกรม
  3.เลื่อกปุ่ม office – ออกจาก excel

 12. 1.คุณสมบัติของโปรเเกรม excel มีอะไรบ้าง
  ตอบ 1.สร้างเเละเเสดงรายงานให้สวยงานหน้าอ่าน
  2.การคำนวน
  3.สร้างเเผนภูมิ
  4.มีระบบขอความช่วยเหลือ (Help)
  5.การค้นหาเเละเทนที่ข้อมูล
  6.การจัดเรียงรำดับข้อมูล
  7.จัดการข้อมูลเเละฐานข้อมูล

  2.เเท็บคำสั่งตามบริบท คืออะไร
  ตอบ เป็นเเท็บคำสั่งที่กำลังทำอยู่

  3.เเถบเครื่องมือขนาดเล็กมีลักษณะอย่างไร
  ตอบ เป็นเเบบโปรงใสอยู่เหนือข้อความที่เราเลือกเมื่อเลื่อนเมาส์ไปที่เเถบเครื่องมือจะเเสดงให้เห็น

  4.การออกจากโปรเเกรมมีกี่วิธี อะไรบ้าง
  ตอบ 1.double click ปุ่ม office
  2.clice ที่มุมบนขวาหน้าต่างโปรเเกรม
  3.เลือกปุ่ม office ออกจาก excel

 13. 1คุณสมบัติของโปรแกรม excel มีอะไรบ้าง
  ตอบ1สร้างและแสดงรายงานให้สวยงามน่าอ่าน2การคำนวณ3สร้างแผนภูมิ
  4มีระบบขอความช่วยเหลือ5การค้นหาและแทนที่ข้อมูล6การจัดเรียงลำดับข้อมูล7การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล

  2แท็บคำสั่งตามบริบท คืออะไร
  ตอบเป็นแท็บคำสั่งที่กำลังทำอยู่

  3แถบเครื่องมือขนาดเล็กมีลักษณะอย่างไร
  ตอบเป็นแถบโปร่งใสอยู่เหนือคำสั่ง

  4การออกจากโปรแกรมมีกี่วิธี อะไรบ้าง
  ตอบ1การปิดจากworkbookไปที่ปุ๋มเลือกปิด
  2.ออกจากโปรแกรมldoubic cliokปุ่มoffice
  3.cliok x มุมบนขวาของหน้าต่าง

 14. 1.คุณสมบัติของโปรแกรม Excel มีอะไรบ้าง
  ตอบ 1.สร้างและแสดงรายงานให้สวยงานน้าอ่าน
  2.ด้านการคำนวณ
  3.สร้างแผนภูมิ
  4.มีระบบขอความช่วยเหลือ(Help)
  5.การค้นหาและแทนที่ข้อมูล
  6.การจัดเรียงลำดับข้อมูล
  7.การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล
  2แท็บคำส่งตามบริบท คืออะไร
  ตอบ เป็นแถบคำส่งที่กำลังทำอยู่
  3.แถบเครื่องมือขนาดเล็กมี อะไรบ้าง
  ตอบ เป็นแบบโปรงไส อยู่เหนือข้อความที่เราเลือกเป็นที่แถบเครื่องมือจะแสดงให้เห็นได้ชัด
  4.การออกจากโปรแกรมมีกี่วิธี อะไรบ้าง
  ตอบ 1.Double Click ปุ่ม Office
  2.คลิกปุ่ม x ของหน้าต่างโปรแกรม
  3.เลือกปุ่ม Office – ออกจาก Excel

 15. 1.คุณสมบัติของโปรแกรม excei มีอะบ้าง
  ตอบ 1สร้างและแสดงรายให้สวยงายน่าอ่าน
  2การคำนวณ
  3สร้างแผนภูมิ
  4มีระบบข้อความช่วยเหลือ ( help)
  5การค้นหาและแทนที่ของมูล
  6การจัดเรียงลำดับข้อมูล
  7การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล
  2 แท๊บคำสั่งตามบริบท คืออะไร
  ตอบ เป็นแท๊บคำสั่งที่กำลังทำอยู่
  3.แถบเครื่องมือขนาดเล็กมีลักษณะอย่างไร
  ตอบ เป็นแบบโปร่งใส่อยู่เหนือข้อความที่เราเลือกเมื่อเลื่อนไปที่แถบเครืองมือจะแสดงให้เห็นชัดขึ้น
  4.การออกดจากโปรแกรมมีกี่วิธีอะไรบ้าง
  ตอบ มี3วิธี 1 Click ปุ่ม office
  2 คลิก x มุมขวาของโปรแกรม
  3 เลือก ปุ่ม office – ออกจาก Excel

 16. 1.คุณสมบัติของโปรแกม excel มีอะไรบ้าง
  ตอบ 1 สร้างและแสดงรายให้สวยงามน่าอ่าน
  2 การคำนวณ
  3 สร้างแผนภูมิ
  4 มีระบบข้อความช่วยเหลือ
  5 การค้นหาและแทนที่ข้อมูล
  6 การจัดเรียงลำดับข้อมูล
  7 การจัดการข้อม฿ลและฐานข้อมูล
  2.แท็บคำสั่งตาม บริบท คืออะไร
  ตอบ เป็บแท็บคำสั่งที่กำลังทำอยุ่
  3.แถบเครื่องมือขนาดเล็กมีลักษณะอย่างไร
  ตอบ เป็บแบบโปร่งใสที่อยู่เหนือข้อความ ที่เราเลื่อก เมื่อเมลื่อนไปที่แถบเครืองมือ
  4.การออกจามกโปรแกรมมีกี่วิธีอะไรบ้าง
  ตอล มี3วิธี 1Click ปุ่มfooice
  2 คลิก xมุม ขวาของโปรแกรม
  3 เลือกปุ่ม office – ออกจาก Excel

 17. 1.คุณสมบัติของโปรแกรม excel มีอะไรบ้าง
  ตอบ 1 สร้างและแสดงรายงานให้สวยงามหน้าอ่าน
  2 ด้านการคำนวน
  3 สร้างแผนภูมิ
  4 มีระบบข้อความช่วยเหลือ(Help)
  5 การค้นหาและแทนที่ข้อมูล
  6 การจัดเรียงลำดับข้อมูล
  7 การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล
  2.แท็บคำสั่งตามบริบท คืออะไร
  ตอบ เป็นแท็บคำสั่งที่กำลังทำอยู่
  3.แถบเครื่องมือขนาดเล็กมีลักษณะอย่งไร
  ตอบ เป็นแบบโปรงใสอยู่เหนือข้อความที่เราเลือกเมือเลื่อนเมาส์ไปที่แท็บเครื่อง มือจะแสดงให้เห็นชัดขึ้น
  4.การออกจากโปรแกรมมีกี่วิธี อะไรบ้าง
  ตอบ การออกจากโปรแกรมมี3วิธี
  1 Doableclickปุ่มoffice
  2 Clichที่มุมบนขวาของหน้าต่างโปรแกรม
  3 เลือกปุ่มoffice ออกจากExcel

 18. 1.ปุ่ม office คืออะไร ?
  ตอบ ปุ่มที่ใช้ควบคุมคำสั่งหลักเกี่ยวกัยการสร้างแฟ้ม การเปิดแฟ้ม การบันทึก การบันทึกเป็น การพิมพ์ การส่ง การจักเตรียม การประกาศ การปิด เอกสารล่าสุด และตัวเลือกของ Excel.
  2.แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร?
  ตอบ ให้เข้าถึงคำสั่งที่จำเป็นมากที่สุดอย่างทันใจ ในการคลิ๊กเดียว
  3.ใน worksheet เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไร
  ตอบ 256×65536

 19. 1. ปุ่ม office คืออะไร
  ตอบ คือปุ่มที่ใช้ควบคุมคำสั่งเกี่ยวกับการสร้างแฟ้ม การเปิดแฟ้ม การบันทึก
  2. แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  ตอบ แถบเครื่องมือด่วน เป็นแถบเครื่องมือมารตฐานเดี่ยวที่ปรากฎในribbon เพื่อให้เข้าถึงอย่างรวดเร็ว
  3. ใน workbook เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไร
  ตอบ 256×65536 ช่อง

 20. 1.ปุ่ม Office คืออะไร
  ตอบ ปุ่มที่ใช้คำสั่งหลักเกี่ยวกับการสร้างแฟ้ม การเปิดแฟ้ม การบันทึก การบันทึกเป็น การพิมพ์ การส่ง การจัดเตรียม การปรกาศ การปิด
  2.แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  ตอบ เป็นเครื่องมือมาตรฐานเดียวที่ปรากฏใน Ribbon เพื่อให้เข้าคำสั่งที่จำเป็น เช่น บันทึก เลิกทำ และอีกมากมาย โดยสามารถ เพิ่มค้าสั่งได้จากรายงานคำสั่งเพิ่มเติม
  3.ใน worksheet เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไร
  ตอบ 256X65536 ช่อง

 21. 1. ปุ่ม Office คืออะไร
  ตอบ ปุ่มที่ใช้ควบคุมคำสั่งหลักเกี่ยวกับ การสร้างแฟ้ม การเปิดแฟ้ม การบันทึก การบันทึกเป็น การพิมพ์ การส่ง การจัดเตรียม การประกาศ การปิดเอกสารล่าสุด และตัวเลือกของ Excel

  2. แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  ตอบ เป็นแถบเครื่องมือมาตราฐานเพื่อให้เข้าใจคำสั่งที่จำเป็นมากที่สุดอย่างทันใจในการคลิกเดียว

  3. ใน Worksheet เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไร
  ตอบ สามารถบันทึกข้อมูลได้มากถึง 256 x 65536 ช่อง

 22. 1. ปุ่ม office คืออะไร
  ตอบ คือปุ่มที่ใช้ควบคุมคำสั่งเกี่ยวกับการสร้างแฟ้ม การเปิดแฟ้ม การบันทึก
  2. แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  ตอบ แถบเครื่องมือด่วน เป็นแถบเครื่องมือมารตฐานเดี่ยวที่ปรากฎในribbon เพื่อให้เข้าถึงอย่างรวดเร็ว
  3. ใน workbook เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไร
  ตอบ 256×65536 ช่อง

 23. 1.ปุ่มoffice คืออะไร
  ตอบ คือปุ่มที่ใช้ควบคุมคำสั่งหลักเกี่ยวกับการสร้างแฟ้ม การบันทึกเป็นต้น
  2.แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  ตอบ เป็นแถบเครื่องมาตรฐานให้เข้าใจทักษะต่างๆและเพื่อให้ทันใจที่สุดในการคลิก
  3. ในworks heet เก็บข้อมูลได้มากเท่าไร
  ตอบ สามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง 256×65536ช่อง
  ด.ช. กฤษฎา ทองคง เลขที่ 8 ชั้น ม.2/5
  ด.ช. ธีระวัฒน์ พิเชฐพนธ์ เลขที่9 ชั้น ม.2/5

 24. 1. ปุ่ม office คืออะไร
  ตอบ ปุ่มที่ใช้ควบคุมคำสั่งหลักเกี่ยวกับการสร้างแฟ้ม การเปิดแฟ้ม การบันทึก การบันทึกเป็น การพิมพ์ การส่ง การจัดเตรียม การประกาศ การปิดเอกสารล่าสุด และตัวเลือกของ Excel

  2 .แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  ตอบ เป็นแถวเครือ่งมือมาตราฐานเพื่อให้เข้าใจคำสั่งที่จำเป็นมากที่สุดอย่างทันใจในการคลิกเดียว

  3. ใน worksheet เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไร
  ตอบ สามารถบันทึกข้อมูลในรูปของตารางได้มากถึง 256×65536 ช่อง

 25. 1.ปุ่ม office คืออะไร
  ตอบ ป่มที่ใช้ควบคุมคำสั่งหลักเกี่ยวกับการสร้างแฟ้ม การเปิดแฟ้ม การบันทึก การบันทึกเป็น การพิมพ์ การส่ง การจัดเตรียม การประกาศ การปิด เอกสารล่าสุด และตัวเลือกของExcel
  2.แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  ตอบเพื่อให้เข้าถึงคำสั่งที่จำเป็นมากที่สุดอย่างทันใจในการคลิกเช่นบันทึก
  3.ใน worksheet เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไร
  ตอบ256×65536ช่อง

 26. 1. ปุ่ม office คืออะไร
  ตอบ คือปุ่มที่ใช่ควบคุมคำสั่งเกี่ยวกับการสร้างแฟ้ม การเปิดแฟ้ม การบันทึกเป็น การพิมพ์ การส่ง การจัดเตรียม การประกาศ การเปิดเอกสารล่าสุดและตัวเลือก Excel
  2. แถบเครี่องมือด่วน คืออะไร
  ตอบ เป็นแถบเครื่องมือมาตรฐานเดียวเพื่อให้เข้าถึงคำสั่งที่จะเป็นมากทีสุดในคลิคเดียว
  3. ใน worksheet เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไร
  ตอบ ในแต่ละ worksheet สามารถบันทึกข้อมูลในรูปตารางได้มากถึง 256 x 65536 ช่อง
  สมาชิก
  ด.ญ. กาญจนา สมบัติคำ ม.2/5 เลขที่ 34
  ด.ญ. กมลวรรณ สรรพสุข ม.2/5 เลขที่ 33

 27. 1.ปุ่ม office คืออะไร
  ตอบ คือปุ่มที่ใช้ควบควบคุมคำสั่งหลัการเกียวกับการสร้างแฟ้ม การเปิดแฟ้ม การบันทึก การบันทึกเป็น การพิมพ์ การสั่ง การจัดเตรียม การประกาศ การปิด เอกสารล่าสุดและตัวเลือกของเอกสาร excel.

  2.แถบเครื่องมื่อด่วนคืออะไร
  ตอบ เป็นแถบเครืองมือมาตรฐานเพื่อให้เข้าใจถึงคำสั่งที่จำเป้นมากที่สุด

  3.ใน worksheet เก็บข้อมูลได้มากถีงเท่าไร
  ตอบ 256 x 65536

  ด.ช. นันธวัช สังฆเวช ชั้น ม.2/5 เลขที่1
  ด.ญ. ปาริชาติ กาฬกาญจน์ ม. 2/5 เลขที่ 29

 28. 1.ปุ่ม office คืออะไร
  ตอบ คือปุ่มที่ใช้ควบคุมคำสั่งหลักเกี่ยวกับการสร้างแฟ้มการเปิดแฟ้มการบันทึกการบันทึกเป็นการพิมพ์ การส่ง การจัดเตรียม การประกาศ การปิด เอกสารล่าสุด และ ตัวเลือกของ Excal
  2.แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  ตอบ เป็นเครื่องมือที่ปรากฏใน Ribbon เช่นบันทึก เลิกทำฯลฯ เพิ่มเติมคำสั่งได้จากรายงานคำสั่งเพิ่มเติม
  3.ใน worksheet เก็บข้อมูล ได้มากเท่าไร
  ตอบ จะได้มากถึง 256×65536
  ด.ช.สิทธิชัย ธัญญะชาติ ม2/5 เลขที่ 14
  ด.ช. พงศธร แก้วอยู่ ม2/5 เลขที่ 6

 29. 1.ปุ่ม Office คืออะไร
  ตอบ ปุ่มที่ใช้ควบคุมคำสั่งหลักเกี่ยงกับการสร้าวฃงแฟ้มการเปิดแฟ้มการบันทึก การบันทึกเป็น การพิมพ์ การส่งการจัดการจัดเตรียมการประกาศการปิด เอกสารล่าสุดและตัวเลือกของExcel
  2.แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  ตอบ แถบเครื่องมือมาตราบานเดียวที่ปรากฏในRibbonเพื่อให้เข้าถึงคำสั่งที่จำเป็นมากที่สุดอย่างทันใจในคลิกเดียว
  3.ในwoksheet เก้บข้อมูลได้มากถึงเท่าไร
  สามารถบันทึกข้อมูลในรูปของตารางข้อมุลในรูปของตารางได้มากถึง 256×65536 ช่อง

 30. 1. ปุ่ม Office คืออะไร
  ตอบ คือปุ่มที่ใช้ควบคุมคำสั่งหลักการเกี่ยวกับการสร้างแฟ้ม การเปิดแฟ้ม การบันทึก การบันทึกเป็น การพิมพ์การส่ง การจัดเตรียมการประกาศ การเปิดเอกสารล่าสุด และตัวเลือกของ Excel
  2. แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  ตอบ เป็นแถบเครื่องมือมาตรฐานเดียวที่ปรากฏใน Ribbon เพื่อให้เข้าถึงคำสั่งที่จำเป็นมากที่สุดอย่างทันใจในคลิกเดียว เช่นบันทึก เลิกทำฯลฯ
  โดยสามารถเพิ่มเติมคำสั่งได้ จากรายการคำสั่งเพิ่มเติม และการเพิ่มโดยคลิกขวาที่ปุ่มคำสั่งของ Ribbon
  3.ใน workcheet เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไร
  ตอบ สามรถบันทึกข้อมูลในรูปของตารางได้มากถึง 256×65536 ช่อง
  ด.ญ. สุวนันท์ ถนอมศักด์ เลขที่ 38 ม.2/5

 31. 1.ปุ่ม Office คืออะไร
  ตอบ ปุ่มที่ใช้ควบคุมคำสั่งหลักเกี่ยวกับการสร้างแฟ้ม การเปิดแฟ้ม การบันทึก การบันทึกเป็น การพิมพ์ การส่ง การจัดเตรียม การประกาศ การปิดเอกสารล่าสุด และตัวเลือกของ Excel
  2.แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  ตอบ เป็นแถบเครื่องมือมาตรฐานเดียวที่ปรากฏใน Ribbon เพื่อให้เข้าถึงคำสั่งที่จำเป็นมากที่สุดอย่างทันใจในการคลิกที่เดียว
  3.ใน worksheet เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไหร่
  ตอบสามารถบันทึกข้อมูลในรูปของตารางได้มากถึง 256×65536ช่อง
  ด.ญ.ผุสดี ทำความชอบ ม.2/5 เลขที่ 37

 32. 1. ปุ่ม office คืออะไร
  ตอบ ปุ่มที่ใช่ควบคุมคำสั่งหลักเกี่ยวกับการสร้างแฟ้มการเปิดแฟ้ม การบันทึก
  การพิมพ์ การส่ง การจัดเตรียม การประกาศ การปิด เอกสารล่าสุดและตัวเลือกของ Excel
  2. แถบเครื่องมือด่วนคือะไร
  ตอบ เป็นแถบเครื่องมือมาตฐานที่ปรากฏใน Ribbon เพื่อให้เข้าถึงคำสั่งที่จำเป็นมากที่สุดอย่างทันใจในคลิกเดียว
  3. ใน worksheet เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไร
  ตอบ ในแต่ละworhsheet สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบของตารางได้มากถึง256 คูณ 65536

  ด.ญ จีนาวรรณ ศิริสรรพ ม.2/5 เลขที่ 39
  ด.ญ พิมลวรรณ นันทะเส ม.2/5 เลที่ 24

 33. 1.ปุ่ม Office คืออะไร
  – ปุ่มที่ใช้ควบคุมคำสั่งหลักเกี่ยวกับการสร้างแฟ้มการเปิดแฟ้ม การบันทึก การบันทึกเป็น การพิมพ์ การส่ง การจัดเตรียม การประกาศ การปิด เอกสารล่าสุด และตัวเลือกของ Excel
  2.แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  – เป็นแถบเครื่องมือมาตรฐานเดียวที่ปรากฎใน Ribbon เพื่อให้เข้าถึงคำสั่งที่จำเป็นมากที่สุดอย่างทันใจในคลิกเดียว เช่น บันทึกเลิกทำ
  3.ใน worksheet เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไร
  -256×65536 ช่อง

  ด.ญ.ชนิกานต์ ศรีเทพอุบล เลขที่26 ม.2/5 ด.ญ. พรพิมล ปั่นกลาง เลขที่ 27 ม.2/5

 34. 1. ปุ่ม office คืออะไร
  คือปุ่มที่ใช้ควบคุมคำสั่งหลักเกี่ยวกับการสร้างเเฟ้ม การเปิดเเฟ้ม การบันทึก การบันทึกเป็น การพิมพ์ การสั่ง
  2. เเถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  เป็นเเถบเครื่องมือมาตรฐานเดียวที่ปรากฏใน Ribbom เพื่อให้เข้าถึงคำสั่งที่จำเป็นมากที่สุด
  3. ใน Worksheet เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไร
  เก็บได้ 256×65536 ช่อง
  ด.ญ. ปวันรัตน์ ไชยานนท์ ม 2/5 เลขที่ 35

 35. 1.ปุ่ม office คืออะไร
  ตอบ ปุ่มที่ควบคุมคำสั่งหลัก การสร้างแฟ้ม การเปิดแฟ้ม การบันทึก การบันทึกเป็น การพิมพ์ การส่ง การจัดเตรียม การประกาศ การปิด
  2.แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  ตอบ เป็นเครื่องมือมาตรฐาน เช่น บันทึก เลิกทำ และอีกมากมาย โดยสามารถเพิ่มคำสั่งจากรายงานคำสั่งเพิ่มเติม
  3.ใน worksheet เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไร
  ตอบ 256 X 65536

 36. 1.ปุ่มoffice คืออะไร
  ตอบ คือปุ่มที่ใช้ควบคุมคำสั่งหลักเกี่ยวกับการสร้างแฟ้ม การบันทึกเป็นต้น
  2.แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  ตอบ เป็นแถบเครื่องมาตรฐานให้เข้าใจทักษะต่างๆและเพื่อให้ทันใจที่สุดในการคลิก
  3. ในworks heet เก็บข้อมูลได้มากเท่าไร
  ตอบ สามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง 256×65536ช่อง

  ด.ช.ปัญญากร เจริญวงษ์ ชั้นม.2/5 เลขที่ 10
  ด.ช.พีรณัฐ โพธิพันธุ์ ชั้น 2/5 เลขที 12

 37. 1.ปุ่มOffice คืออะไร
  ตอบ คือปุ่มที่ให้ควบคุมคำสั่งหลักเกี่ยวกับการสร้างแฟ้ม การเปิดแฟ้มการบันทึก การบันทึกเป็น การพิมพ์ การส่ง การจัดเตรียม การประกาศ การปิด เอกสารล่าสุดและตัวเลืยกของ Excel
  2.แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  ตอบ เป็นแถบเครื่องมือมาตฐานเดียวที่ปรากฏในPibbonเพื่อให้เข้าถึงคำสั่งที่จำเป็นมากที่สุดอย่างทันใจโดยการคลิกเดียว
  3.ใน Worksheet เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไร
  ตอบ สามารถบันทึกข้อมูลในรูปตรารางได้มากกว่า256X365536ช่อง

  ด.ช.นฤเบศ บัวระบัดทอง ชั้น 2/5 เลขที่ 4

  ด.ช.พาณุวัฒน์ นวะพิฒ ชั้น 2/5 เลขที่ 11

 38. 1.ปุ่มOffice คืออะไร
  ตอบ เป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมหลักเกี่ยวกับการสร้างแฟ้ม การเปิดแฟ้ม อื่นๆ
  2.แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  ตอบ เป็นแถบเครื่องมือมาตฐาน เพื่อให้ทันใจในการคลิกเดียว
  3.ใน Worksheet เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไร
  ตอบ สามารถบันทึกได้ 256×365536 ช่อง
  ด.ช.วีรศักดิ์ รัตนวงษ์ ม.2/5 เลขที่ 15
  ด.ช.วีระศักด์ พงษ์งาม ม.2/5 เลขที่ 16

 39. 1.ปุ่ม Office คืออะไร
  – ปุ่มที่ใช้ควบคุมคำสั่งหลักเกี่ยวกับการสร้างแฟ้มการเปิดแฟ้ม การบันทึก การบันทึกเป็น การพิมพ์ การส่ง การจัดเตรียม การประกาศ การปิด เอกสารล่าสุด และตัวเลือกของ Excel
  2.แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  – เป็นแถบเครื่องมือมาตรฐานเดียวที่ปรากฎใน Ribbon เพื่อให้เข้าถึงคำสั่งที่จำเป็นมากที่สุดอย่างทันใจในคลิกเดียว เช่น บันทึกเลิกทำ
  3.ใน worksheet เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไร
  -256×65536 ช่อง
  ด.ช.วสุวัฒน์ สุธรรมวุฒินันท์ ม.2/4 เลขที่19

 40. 1.ปุ่มofficeคืออะไร
  ตอบ เป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมหลักเกี่ยวกับการสร้างแฟ้มการเปิดแฟ้ม อื่นๆ
  2.แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  ตอบ เป็นแถบเครื่องมือมาตฐาน
  3.ใน worksheet เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไร
  ตอบ สามารถบันทึกได้256×365536

  ด.ช.ณรงค์พงศ์ สิงขรเขตร์ ม2/4 เลขที่22

 41. 1.ปุ่มOffice คืออะไร
  ตอบเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมหลักเกี่ยวกับการสร้างแฟ้ม การเปิดแฟ้ม อื่นๆ
  2.แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  ตอบ เป็นแถบเครื่องมือมาตฐาน เพื่อให้ทันใจในการคลิกเดียว
  3.ใน Worksheet เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไร
  ตอบ สามารถบันทึกได้ 256×365536 ช่อง

 42. 1.ปุ่มOffice คืออะไร
  ตอบ ปุ่มที่ใช้ควบคุมเกี่ยวกับการสร้างแฟ้ม
  2.แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  ตอบ เป็นแถบเครื่องมือเพื่อให้ทันใจในการคลิกเดียว
  3.ใน Worksheet เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไร
  ตอบ สามารถบันทึกได้ 256×365536 ช่อ’

 43. 1.ป๋มOffice คืออะไร
  ตอบ ปุ๋มที่ใช้ควบคุมเกี่ยวกับการสร้างแฟ้ม
  2.แถบเครื่องมือด่วนคืออะไร
  ตอบ เป็นแถบเครื่องมือเพื่อให้ทันใจในการคลิกเดียว
  3.ใน Worksheet เก็บข้อมูลได้มากถึงเท่าไหร่
  ตอบ สามารถบันทึกได้ 256×365536 ช่อง’

  ด.ช.มาวิน เปลือยหนองแค่ เลขท่ 27 ชั้นม.2/1

 44. 1. คุณสมบัติของโปรแกรม excel มีอะไรบ้าง
  ตอบ 1. สร้างและแสดงรายงานให้สวยงามน่าอ่าน
  2. ด้านการคำนวน
  3. สร้างแผนภูมิ
  4. มีระบบขอความข่วยเหลือ (help)
  5. การค้นหาและแทนที่ข้อมูล
  6. การจัดเรียงลำดับข้อมูล
  7. การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล
  2. แท็บคำสั่งตามบริบท คืออะไร
  ตอบ เป็นแท็บคำสั่งที่กำลังทำอยู่
  3. แถบเครื่องมือขนาดเล็กมีลักษณะอย่างไร
  ตอบ เป็นแบบโปร่งใสอยู่เหนือข้อความที่เราเลือก เมื่อเลื่อนเม้าส์ไปที่แถบเครื่องมือ จะแสดงให้เห็นชัดขึ้น
  4.การออกจากโปรแกรมมีกี่วิธี อะไรบ้าง
  ตอบ มี 3 วิธี คือ 1. Double Click ปุ่ม office
  2. Click ปุ่มกากบาท ที่ปุ่มบนขวาของหน้าต่างโปรแกรม
  3. เลือกปุ่ม office —> ออกจาก excel

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: