โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ “เราจะเป็นคนดี”

             ด้วยมูลนิธ “เราจะเป็นคนดี” ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน และคนในชาติ ประพฤติตนเป็นคนดี  และมีกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้นที่สำคัญ คือกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย 18 โรงเรียน ที่เป็นสมาชิกก่อตั้งมูลนิธิฯ ในการจัดกิจกรรมตามกรอบของมูลนิธิฯ  9 กิจกรรม เพื่อพัฒนาเยาวชนที่จะเป็นกำลังของประเทศชาติในอนาคต ให้เป็นคนดีของสังคม โดยเสนอขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ  ซึ่งจะสนับสนุนประมาณตามจ่ายจริงหรือไม่เกิน 100,000  บาท  เพื่อทำกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เสนอโครงการดังกล่าวมายังมูลนิธิฯ  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 

รูปแบบกิจกรรมต่อเนื่องของมูลนิธิ “เราจะเป็นคนดี”  9 กิจกรรม

  1. กิจกรรมการรณรงค์ให้เยาวชนละเว้นและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
  2. กิจกรรมรณงค์ให้เยาวชนละเว้นและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกรูปแบบ
  3. กิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนละเว้นและไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งที่ไม่ดีงามต่างๆ
  4. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชน “ทำความดี” ในโอกาสต่างๆ
  5. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ
  6. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  7. กิจกรรม “ทุนการศึกษา” ให้แก่นักเรียนหรือเยาวชนที่ประพฤติตนเป็นคนดีเป็นตัวอย่างของสังคม
  8. กิจรรมรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชน เข้าถึงศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรมอันดี
  9. กิจกรรทางเลือก เสนอโดยนักเรียน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

สถานที่รับโครงการ
สำนักงานเลขานุการ มูลนิธิ “เราจะเป็นคนดี” (โรงเรียนทวีธาภิเศก)
505/5 ซอยอิสรภาพ 42  ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
โทรศัพท์: 08-5058-6461
แฟกซ์:02-472-4996

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: